Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10174/26670

Title: OPTIMIZACIÓN WEB DUN SISTEMA DE XESTIÓN DE STOCKS
Authors: Cavique, Luís
Saias, José
Santos, Jorge
Mendes, Armando
Editors: Pardinas, Javier
Keywords: Xestión de stock
Optimización
Probabilidade de escaseza
Fórmula de Wilson
Programación matemática
Issue Date: 25-Oct-2019
Publisher: Sociedade Galega para a Promocion da Estatıstica e da Investigacion de Operacions (SGAPEIO)
Citation: Luıs Cavique, Jose Saias, Jorge Santos and Armando B. Mendes. 2019. Optimizacion web dun sistema de xestion de stocks.
Abstract: O obxectivo deste traballo é facilitar e acelerar o cálculo do nivel de orde e a súa cantidade óptima, nun sistema de xestión de stock con demanda e tempo de entrega aleatorios. Este cálculo era tradicionalmente laborioso e lento, xa que requiría un proceso iterativo de consulta de dúas táboas en cada iteración. Polo tanto, o problema solucionouse inicialmente en follas de cálculo e posteriormente ampliouse a una aplicación en la Internet, onde o usuario fornece os datos e recibe os resultados.
URI: sgapeio2019.webs.uvigo.es/programa/actas-xivSGAPEIO.pdf
http://hdl.handle.net/10174/26670
ISBN: 978-84-09-15581-1
Type: article
Appears in Collections:MAT - Artigos em Livros de Actas/Proceedings

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SGAPEIO1.pdf2.71 MBAdobe PDFView/OpenRestrict Access. You can Request a copy!
FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpaceOrkut
Formato BibTex mendeley Endnote Logotipo do DeGóis 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Dspace Dspace
DSpace Software, version 1.6.2 Copyright © 2002-2008 MIT and Hewlett-Packard - Feedback
UEvora B-On Curriculum DeGois