Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10174/26598

Title: UNHA ANÁLISE NON PARAMÉTRICA SOBRE A EFICIENCIA E A PRODUTIVIDADE DOS PAÍSES EUROPEOS EN TECNOLOXÍA E PROPIEDADE INTELECTUAL
Authors: Rosa, Agostinho
Mendes, Armando
Santos, Jorge
Cavique, Luís
Editors: Pardinas, Javier
Keywords: Análise de envoltura de datos
Análise de eficiencia
Programación lineal
Ciencia, tecnoloxía e innovación
Produtividade
Issue Date: 24-Oct-2019
Publisher: Sociedade Galega para a Promocion da Estatıstica e da Investigacion de Operacions (SGAPEIO)
Citation: Agostinho Rosa, Armando Mendes, Jorge Santos, and Luís Cavique. 2019. UNHA ANÁLISE NON PARAMÉTRICA SOBRE A EFICIENCIA E A PRODUTIVIDADE DOS PAÍSES EUROPEOS EN TECNOLOXÍA E PROPIEDADE INTELECTUAL
Abstract: O obxectivo dos autores foi aplicar a análise de envoltura de datos para estudar a eficiencia da ciencia e da investigación en 31 países europeos. A análise de envoltura de datos é unha técnica moi ben establecida no estudo da eficiencia de sistemas complexos con varios inputs e outputs. A ese respecto recolléronse datos da base de datos de Eurostat. Segundo os datos dispoñibles, o último ano completo e consolidado foi 2012, polo que escollemos este ano para o estudo. Os principais resultados son que baixo o presuposto de constante retorno de escala só dous países eran eficientes: Suíza e Suecia. Cando se permiten retornos variables á escala Alemaña e dous países pequenos: Malta e Islandia tamén se consideran eficientes.
URI: http://sgapeio2019.webs.uvigo.es/programa/actas-xivSGAPEIO.pdf
http://hdl.handle.net/10174/26598
ISBN: 978-84-09-15581-1
Type: article
Appears in Collections:CIMA - Artigos em Livros de Actas/Proceedings

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SGAPEIO2.pdf2.97 MBAdobe PDFView/OpenRestrict Access. You can Request a copy!
FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpaceOrkut
Formato BibTex mendeley Endnote Logotipo do DeGóis 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Dspace Dspace
DSpace Software, version 1.6.2 Copyright © 2002-2008 MIT and Hewlett-Packard - Feedback
UEvora B-On Curriculum DeGois